„Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”

Informujemy o rozpoczęciu szkoleń w ramach projekt pt. Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi sfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany we współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, Stowarzyszenia Klekociaki, Centrum Kultury Gminy Kolno oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”
Realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach z siedzibą ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki, NIP: 543-17-46-876. Projekt sfinansowany został ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany we współpracy, Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, Stowarzyszenia KLEKOCIAKI, Centrum Kultury Gminy Kolno oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu.
 2. Regulamin zawiera warunki udziału w projekcie, określające prawa i obowiązki osoby przystępującej do Projektu, zwanej dalej „Uczestnikiem Projektu”.
 3. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2019 r. – 30.09.2019 r.
 4. Miejscem realizacji projektu jest województwo podlaskie.

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

 1. Projekt – projekt pt. „Uprawytlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”, sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany we współpracy, Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, Stowarzyszenia KLEKOCIAKI, Centrum Kultury Gminy Kolno oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu.
 2. Operator – Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach
 3. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z warsztatów i konferencji projektu

§ 3. Warunki  uczestnictwa w Projekcie

 1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:
  1. zamieszkuje na terenie obszarów wiejskich  
  1. nie ukończyła 35 rok życia
  1. posiada status osoby bezrobotnej

§ 4. Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników

 1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.
 2. Rekrutacja przeprowadzona zostanie według sprawiedliwych i przejrzystych zasad
 3. Dokumenty zostaną udostępnione u Operatora projektu.
 4. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie operatora lub online na adres poczty elektronicznej gokbocki@gminabocki.pl.

§ 5. Realizator Projektu zobowiązuje się do zorganizowania następującej formy działania dla Uczestników projektu

Warsztaty, których temat to: „Teoretyczne oraz praktyczne zakładanie upraw tlenowców oraz barci”
Grupy warsztatowe: 10 osób x 5 warsztatów.
Warsztaty 2-dniowe (10 h)
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów: zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska oraz z zakładaniem własnej działalności 2 h, uprawy tlenowców w teorii 1 h, pszczelarstwo w teorii 1 h, uprawy tlenowców w praktyce 3 h, pszczelarstwo w praktyce 3 h.   
Prowadzone przez eksperta w dziedzinie drzew tlenowych 4 h, eksperta w dziedzinie pszczelarstwa 4 h, eksperta w dziedzinie prawa 2 h.
Podczas warsztatów zostaną wykorzystane: prezentacje multimedialne przygotowane przez ekspertów, broszury szkoleniowe oraz informacyjne, film promocyjny (broszury oraz film przygotowane w ramach projektu), notatniki, teczki, długopisy, materiały dydaktyczne niezbędne do szkoleń praktycznych tj. model ula do składania podczas warsztatów, doniczki, ziemia, sadzonki drzew tlenowych, minimum 3 dla każdego uczestnika warsztatów oraz narzędzia ogrodnicze niezbędne podczas warsztatów.

§ 6. Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
 2. aktywnego uczestnictwa w warsztatach;
 3. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
 4. informowania o zmianie danych teleadresowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§ 8. Administrowanie danych osobowych

Niniejsza informacja służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania Państwa danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z art. 13–14 obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 04.05.2016 r.).

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach , ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 730 30 43

– W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Walenty Korycki  za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: ido@gminabocki.pl

– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Wójta.

– W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

– W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie.
W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

– Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

– Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

– Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

– Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych
w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.