Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

PROGRAM DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOĆKACH
W OKRESIE:
PAŹDZIERNIK 2020- WRZESIEŃ 2027

Przedstawiony program działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach zawiera informacje o kontynuacji istniejących działań oraz planowanych nowych działań, wprowadzenia innowacyjnych działań i rozwiązań, na rzecz rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury, integracji lokalnej społeczności, oraz możliwości finansowania planowanych działań.

Podstawową działania Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach na przestrzeni najbliższych lat będzie:
1.    Utrzymanie istniejących już grup artystycznych działających w Gok.
2.    Utrzymanie współpracy z organizacjami społecznymi (Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki OSP, Grupy seniorów, Sołtysi oraz Stowarzyszenia ).
3.    Regularna współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy- wsparcie imprez organizowanych przez te jednostki.
4.    Organizacja cyklicznych imprez artystycznych, plenerowych i rozrywkowych.
5.    Organizowanie wystaw: malarskich, fotograficznych, rzeźbiarskich itp.
6.    Działania skierowane do uczniów Szkół działających na terenie Gminy Boćki. Organizowanie konkursów dla uczniów (teatralnych, wokalnych, plastycznych itp.)

Będą kontynuowane, rozwijane a także wprowadzanie takie działania jak:
1.    Stworzenie Ogniska muzycznego, kształcącego dzieci i młodzież w różnych sekcjach instrumentalnych aby wznowić działalność instrumentalną w ośrodku, oraz stworzyć nowe zespoły instrumentalne
2.    Stworzenie przestrzeni „po lekcjach” dla dzieci i młodzieży poprzez organizacji zajęć kulturalno- rekreacyjnych w Gok.
3.    Oferta warsztatów dla dzieci, młodzieży seniorów związanych z technologią informatyczną, programowaniem, jeśli będzie możliwość finansując zakup sprzętu i oprogramowania ze środków zewnętrznych.
4.    Oferta warsztatów integrujących pokolenia, np. warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, podczas których zarówno młodzi jak i starsi będą mogli znaleźć wspólny język i wymienić się doświadczeniami.
5.    Aktywizacja organizacji społecznych ( OSP, KGW, Stowarzyszenia, Sołectwa, Związki Emerytów) poprzez angażowanie wyżej wymienionych do organizacji wydarzeń w poszczególnych sołectwach. Dzięki zaangażowaniu tych grup będziemy mieli większe szanse na zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w życie ich sołectw.
6.    Rozwijanie działań wolontariuszy poprzez angażowanie w realizowanie wydarzeń w Gok-u dzieci i młodzieży a także różnych zrzeszonych lokalnych grup.
7.    Rozwój oferty dedykowanej grupie społecznej będącej na emeryturze, poprzez realizacje działań dedykowanej senioralnej grupie społecznej.
8.    Organizowanie wymian dla grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych działających przy Gok, poprzez współpracę z zaprzyjaźnionymi ośrodkami kultury.
9.    Rozwój działań związanych z pamięcią o historii Gminy oraz wydarzeniach historycznych ważnych dla Gminy Boćki.
10.  Stworzenie młodzieżowej rady Gminy w celu organizacji przedsięwzięć interesujących tę właśnie konkretną grupę wiekową.

Wymienione działania będą możliwe do zrealizowania między innymi poprzez:
1.    Rozwijanie strony internetowej Gok, oraz social mediów poprzez regularne aktualizowanie danych.
2.    Ankiety przeprowadzane regularnie podczas imprez w celu uzyskania informacji na temat przebiegu imprez i wydarzeń oraz działalności Gok.
3.    Rozwój promocji działań realizowanych przez Gok poprzez lokalne media, social media itp.

Podstawowym źródłem finansowania działań realizowanych przez Gok w Boćkach, utrzymania budynków, zapewnieniem wynagrodzeń pracownikom, wykonawcom, jest dotacji podmiotowa z budżetu Gminy, jednak bardzo ważnym zadaniem jest pozyskiwanie sponsorów oraz wypracowywanie przychodów własnych poprzez:
1.    Organizowanie biletowanych wydarzeń.
2.    Pobieranie opłat za wynajem lokali na imprezy okolicznościowe mieszkańcom Gminy.
3.    Wynajmowanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka kultury w Boćkach na działalność gospodarczą, kulturalną i edukacyjną.
4.    Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Gok ze źródeł taki jak fundusze unijne , dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, oraz lokalnych przedsiębiorców.