Konkurs ,,MÓJ SOŁTYS”

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach zaprasza do wzięcia udział w konkursie pt. ,,MÓJ SOŁTYS”.

Regulamin konkursu
,,MÓJ SOŁTYS”

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku” jest Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach.
 2. Konkurs prowadzony jest wśród sołtysów Gminy Boćki.
 3. W konkursie wyłoniony zostanie 1 laureat z terenu Gminy, który otrzyma tytuł
  „MÓJ SOŁTYS”. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 2.
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, a także organizacje pozarządowe i  organy władzy samorządowej: rada gminy, wójt.
 2. W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę np. przez mieszkańca, albo radnego, bądź przez jeden organ władzy samorządowej np. przez wójta – do zgłoszenia powinny być dołączone też opinie właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy instytucji oraz organizacji bądź grupy nieformalnej  np. KGW.
 3. Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony każdy sołtys z terenu Gminy Boćki.

§ 3.
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

§ 4.
Miejsce składania dokumentów konkursowych

1. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie www.gokboćki.pl .
2. Karty zgłoszeniowe i dokumentację konkursową należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11 17-111 Boćki  z dopiskiem KONKURS,, MÓJ SOŁTYS” lub na adres mailowy: gok@gokbocki.pl do 25.02.2021.
3. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
4. Do zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną materiały uzupełniające ( zdjęcia w formacie jpg)

§ 5.
 Ocena zgłoszeń,

 1. Zgłoszeni sołtysi po wrażeniu zgody na udział w konkursie zostaną poddani publicznemu głosowaniu przez społeczność  na portalu społecznościowym Facebook Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, za pomocą polubień.
 2. Nadzór nad prawidłowością konkursu sprawuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, który gromadzi i przechowuje dokumentację.

§ 6.
Ogłoszenie wyników Konkursu

Informacja o wyłonionym  laureacie  konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gokbocki.pl  i na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach.

§ 7.
Nagrody

Nagrodami w konkursie będą: nagroda rzeczowa dla sołectwa, dyplom oraz kosz upominkowy dla sołtysa, tekst promujący osobę laureata na stronie www.gokbocki.pl oraz w lokalnej prasie.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu po aktualizacji i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda musi być podpisana przez uczestnika konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

Pliki do pobrania: