„Dbam jak potrafię”

Uwaga!
Konkurs z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Ziemi. Zapraszamy mieszkańców powiatu bielskiego niezależnie od ich wieku do przyłączenia się do konkursu. W tym wydarzeniu opublikuj w dowolnej formie jak dbasz o Ziemię – może być to video, praca plastyczna, opowiadanie bądź wierszyk lub też fotografia. Liczymy na Twoją kreatywność. Na najciekawsze sposoby czekają nagrody!
Na zgłoszenia czekamy do 22.04 do 24:00.


REGULAMIN
Konkursu „Dbam jak potrafię”
§ 1
Organizatorem Konkursu „Dbam jak potrafię” jest Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach z siedzibą w Boćkach , ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki telefon (85) 731 30 43 e-mail: m.sacharzewski@gokbocki.pl
§ 2
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, iż jest skierowany do wszystkich mieszkańców Powiatu Bielskiego. Z udziału w konkursie zostają wykluczeni pracownicy GOK Boćki i członkowie ich rodzin.
§ 3
Forma nadsyłanych materiałów:
Poprzez opublikowanie swojej pracy, lub jej fotografii na wydarzeniu zamieszczonym na fanpage Facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach.
§ 4
Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać jedną pracę.
§ 5
Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.
§ 6
Zostaną przyznane nagrody za :
III, II oraz I miejsce.
§ 7
Werdykt Jury ma moc ostateczną.
§ 8
Terminarz konkursu :
• publikowanie prac do 22.04.2021 r. (godz. 24:00)
• oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu, w siedzibie Organizatora.
§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
§ 10
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach z siedzibą przy ul. Dubieńskiej 11 , 17-111 Boćki, reprezentowany przez Dyrektora. („Administrator”).
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres dziesięciu lat od dnia zakończenia konkursu.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
8. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
§ 11
Opublikowanie swoich prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu „Dbam jak potrafię”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/1604895213036825/?active_tab=discussion